CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÀI TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC XÃ THANH AN QUÝ II NĂM 2023
03/04/2023 09:16:59

BÀI TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC XÃ THANH AN QUÝ II NĂM 2023

  


Tiếp tục thực hiện tuyên truyền CCHC năm 2023 của UBND xã Thanh An.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và bám sát các chỉ tiêu trong Kế hoạch CCHC năm 2023.

Cải cách hành chính xã Thanh An quý II năm 2023 tiếp tục tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Trọng tâm cải cách hành chính là: Cải cách thể chế; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Về Cải cách thể chế

- 95% các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) của xã ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- 100% các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về cải cách thủ tục hành chính

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 đạt 50% tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dần dần nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Tối thiểu 30% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 99%.

- 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm.

Cải cách chế độ công vụ

- Đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

- Cán bộ, công chức xã tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra CCHC đối với cán bộ, công chức.

Cải cách tài chính công

Nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí của cơ quan; Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong việc lập dự toán ngân sách, phân bổ và sử dụng ngân sách.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- 90% văn bản được gửi, nhận bằng hình thức văn bản điện tử.

- 20% Các TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cấp xã được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- 20% hệ thống báo cáo của xã được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Tỉnh đến Ủy ban nhân dân xã.

- 10% hồ sơ công việc tại phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 5% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1438
Trước & đúng hạn: 1438
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 03:12:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN - HUYỆN THANH HÀ

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Huy Quang - Phó chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Tiên Tảo, xã  Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0974943157

Email: thanhan.thanhha@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0